fredag 18 oktober 2019

Roberts om 'kunskapsvaror'

Här följer en lite förkortad artikel av den marxistiske nationalekonomen Michael Roberts, först publicerad här. Ämnet är intressant ur flera synpunkter. Exempelvis frågan "var är produktivt respektive improduktivt arbete?" vilket Marx sysslade en hel del med när han byggde vidare på de äldre ekonomernas tankar. Svaret ligger ju ungefär i den här riktningen: om en kapitalist kan utvinna mervärde/göra profit på ett arbete så är det produktivt - det är alltså inte arbetet i sig, utan samhällssystemets sätt att fungera som bestämmer om det är produktivt eller ej. Vinsten är avgörande för om kapitalisten är intresserad av att producera eller inte.

När Marx diskuterade 'värde' var det två typer som han övertog från sina föregångare: varan kan ha ett värde som bruksföremål, alltså bruksvärde. En hammares bruksvärde är att man kan slå på spikar med den. Men den kan serieproduceras på en fabrik och bli en arbetsprodukt som säljs på marknaden, den får ett bytesvärde när den omsätts i pengar. (Här har vi en process där varans ursprungliga värde bestäms genom tiden det behövs för att producera en vara av denna typ. Sedan genomgår detta arbetsvärde några transformationer innan det kommer ut på marknaden och får ett marknadspris - men det är en annan historia.)

En annan aspekt som blivit aktuell i och med internets genombrott är fildelning, och frågan om kostnader och ersättning för filer som i princip kan kopieras hur många gånger som helst utan att förändras. Roberts hamnar intressant nog på den sida som inte tycker att detta är varor som man kan tillägna sig gratis eftersom de 'inte kostar något'. För det finns ju arbete, intellektuellt arbete, som skapat även denna typ av varor, och det krävs ofta kringutrustning för att det hela skall fungera.

Marx hade naturligtvis funderat även på detta: vad händer när det mänskliga skapande arbetet blir en allt mindre del av det kapital som kapitalisterna sätter i rörelse för att få fram ständigt större profiter? Vad händer när vetenskap blir en allt större del av produktionsprocessen? - Det kan vi grunna vidare på: betyder det att arbetsvärdeläran är utgången, eller lever den kvar och fungerar som förklaring till hur systemet fungerar? Marx och hans föregångare antog att värde skapades genom mänskligt arbetet, och sedan delades det nyskapade värdet mellan arbetaren (lön) och kapitalisten (mervärde).

Men vad händer i en bransch där det mänskliga arbetet nästan försvunnit, varifrån kommer vinsterna där? Roberts polemiserar mot några författare som han tycker har fel, och ur den diskussionen kommer en del intressanta synpunkter fram.

Och nu ordet till Michael Roberts:

Kunskapsvaror
I Oxford Handbook of Karl Marx har Thomas Rotta och Rodrigo Teixeira ett kapitel som kallas kommodifiering av kunskap och information. I detta kapitel hävdar de att kunskap är "immateriellt arbete" och att "kunskapsvaror" i allt högre grad ersätter materiella varor i modern kapitalism.


"Exempel på kunskapsvaror är alla typer av kommodifierade data, datorprogramvara, kemiska formler, patenterad information, inspelad musik, upphovsrättsskyddade kompositioner och filmer och monopoliserad vetenskaplig kunskap."


Enligt Rotta och Teixeira har dessa kunskapsvaror inget värde i marxistiska termer eftersom deras reproduktion tenderar att vara kostnadsfri. Kunskap kan reproduceras oändligt utan kostnad. Tidigare författare har hävdat att eftersom kunskapsvaror inte har något värde håller Marx värdelag inte längre. Rotta och Teixeira hävdar att de kan återställa Marx värdelag som en förklaring av kunskapsvaror. Och deras lösning är att även om kunskapsvaror inte har något värde så kan ägarna till sådana råvaror genom patent och upphovsrätt osv. utvinna ränta från produktiva kapitalistiska sektorer, på samma sätt som Marx förklarade att hyra extraheras av hyresvärdar (genom deras monopol på land) från produktiva kapitalister. De avslutar med att uppskatta den ökade mängden värde som extraheras i form av "hyror" av "kunskapsindustrier".


Håller Rotta och Teixeiras uppenbara försvar för Marx värdelag i förhållande till informationsbranschen? Jag tror inte det. Här är varför. Först missar Rotta och Teixeira, liksom andra författare före dem (Negri etc), Marxs värdeteori på denna fråga. Bara för att kunskap är immateriell, blir den inte icke-materiell. Kunskap är materiell. Både konkreta föremål och mentala tankar är materiella. Båda kräver användande av mänsklig energi, vilken är materiell, vilket visas av människans metabolism.


Mer specifikt orsakar användandet av mänsklig energi som utgör den kognitiva processen, tänkande, en förändring i nervsystemet, i sammankopplingarna mellan hjärnans nervceller. Detta kallas synapsis. Det är dessa förändringar som möjliggör en annan uppfattning av världen. Så att förneka att kunskap, även om den är immateriell, är materiell är att ignorera resultaten från neurovetenskapen. Trots allt, om elektricitet och dess effekter är materiella, varför ska den elektriska aktiviteten i hjärnan och dess effekt (kunskap) inte också vara materiell? Det finns inget "immateriellt" arbete, trots alla "kunskapsmarxisternas påståenden", inklusive som det verkar Rotta och Teixeira. Dikotomin är inte mellan materiellt och mentalt arbete, utan om det är gripbart eller inte.


Det andra misstaget som Rotta och Teixeira gör är att eftersom kunskap är "immateriell" är det improduktiv arbetskraft som inte producerar något värde. Men produktivt arbete är arbete som utförs under kapitalistiska produktionsförhållanden. Produktiv arbetskraft är inte bara det som producerar fysiska varor. Produktiv arbetskraft inkluderar också vad som vanliga ekonomer kallar tjänster. Som Marx förklarade: om en kapitalist har en tjänare är det improduktiv arbetskraft. Men om han går till ett hotell och använder en vaktmästare för att ta sitt bagage till rummet, levererar denne vaktmästare produktiv arbetskraft eftersom hen arbetar för hotellets kapitalägare för lön.


Rotta och Teixeira ger oss exemplet på en levande konsert. ”Därför är det vi kallar en konsert i själva verket ett paket med flera varor, bland dem kunskapsvaror som musikaliska kompositioner. Live-föreställningen är en kombination av produktivt arbetet för musiker och teknisk personal, plus den improduktiva arbetskraften hos de som komponerade låtarna i första hand.” Men vad är improduktivt med kompositören? Hen kan sälja detta musikstycke på marknaden för copyright och royalties vid uppföranden. Royalties måste betalas om musiken används i konserten. Mervärde skapas och realiseras.


Sedan finns exemplet smartphone. ”När du köper en smartphone täcker en del av telefonpriset produktionskostnaderna för de fysiska komponenterna. Men en annan del av priset belönar den patenterade designen och den upphovsrättsskyddade programvaran lagrad i minnet. De upphovsrättsskyddade delarna av telefonen är därför kunskapsvaror, och intäkterna förknippade med dessa specifika komponenter är kunskapsräntor.” Men varför anses intäkterna från upphovsrätt och patent endast vara räntor? Idén, designen och operativsystemet har alla producerats av mental arbetskraft som anställts av kapitalistiska företag. Företagen utnyttjar den arbetskraften och tillägnar sig mervärde genom att sälja eller hyra ut programvaran. Detta är produktivt arbete och det ger värde. Det skiljer sig inte från ett läkemedelsföretag som använder forskare att hitta en formel för ett nytt läkemedel som de kan sälja på marknaden med ett patent som hålls i åratal.


Av samma anledning kan produktion av kunskap (mentalt arbete) vara produktiv av värde och mervärde om det är mentala arbeten som utförs för kapitalet. I detta fall anges mängden nytt värde som genereras under den mentala arbetsprocessen av längden och intensiteten på det abstrakta mentala arbetet som utförs, givet värdet av de mentala arbetarnas arbetskraft. Mervärde är alltså det nya värdet som genereras av de mentala arbetarna minus värdet på deras arbetskraft, och exploateringsgraden är detta mervärde dividerat med värdet på deras arbetskraft.


Värdet av kunskap (och av vilken som helst mental produkt) kan införlivas i ett objektivt skal eller inte. I båda fallen är det en immateriell men materiell råvara vars värde bestäms av det nya producerade värdet plus värdet på de produktionsmedel som används. Dataprogrammeraren eller webbsidekonstruktören är i princip lika produktiv som arbetaren som skapar datorn, om båda arbetar för datorföretaget. Således innebär kunskapsproduktion produktion av värde och mervärde (exploatering) och inte ränta. När mentalprodukter (kunskap) har producerats kan de kapitalistiska ägarna sedan utvinna "ränta" av sin immateriella egendom (den kunskap som produceras av mentalarbetare för dem) genom att tillämpa immateriella äganderättigheter. Men det är värdeproduktion först. Skillnaden mellan produktion och tillägnande är grundläggande.
Det är inte heller korrekt att säga att värdet av mentala arbeten och kunskapsvaror inte kan kvantifieras. För att stödja sitt påstående att reproduktion av kunskap inte har något värde citerar Rotta och Teixeira Marx: Vid sidan av den materiella förslitningen är maskinen emellertid också föremål för vad man kunde kalla moraliskt slitage. Den förlorar bytesvärde, i samma utsträckning som samma slags maskiner kan produceras billigare än förut, eller bättre maskiner konstrueras, som konkurrerar med de äldre.  I bägge fallen bestämmes dess värde, hur ung och livskraftig den eljest än må vara, inte genom den arbetstid, som faktiskt är förkroppsligad i den, utan genom den arbetstid som behövs för dess egen reproduktion eller för reproduktion av en bättre maskin. Den förlorar därför mer eller mindre i värde..” [Citatet finns Marx Kapitalet I, sid. 351f i 1969 års upplaga, Ivan Bohmans översättning.]Rotta och Teixeira tror att detta visar att eftersom arbetstiden för att reproducera en maskin kan falla under värdet på den första maskinen på grund av teknisk utveckling (moralisk avskrivning) föreslår Marx att kunskapsvaror tenderar att inte ha något värde alls eftersom kunskap kan reproduceras oändligt utan arbetstid förlängs. Men detta citat från Marx hänvisar till värdet på varje ny produktionsprocess där arbetstiden som är involverad i värdet av en vara (maskin) faller. Men det skulle inte leda till att lönsamheten för investerat kapital faller ner till noll. Den genomsnittliga vinstnivån bestäms av de initiala fasta kapitalkostnaderna och eventuella cirkulerande kapitalkostnader som är involverade i reproduktionen. Lönsamheten bestäms fortfarande av alla produktionssteg för varan, även om värdet på varje nyproducerad vara faller.


Och kunskapsvaror kan inte produceras för ingenting bara för att de är materiella. Produktiviteten för fysiska, konkreta råvaror mäts i produktionsenheter per enhet investerat kapital. Detta gäller lika mycket för mental produktion, eller kunskapsvaror, till exempel ett videospel. Den mentala produkten kan ingå i ett objektivt skal (en DVD). De producerade DVD-skivorna kan räknas. Det kan också finnas i en digital fil och laddas ner från en webbplats till en dator och sedan till en annan. Antalet nedladdningar kan räknas. Kort sagt kan mentalproduktion eller kunskapsvaror räknas. På webbplatser kan antalet träffar räknas. Reproduktionen blir täljaren för produktivitet och lönsamhet.


Det ursprungliga investerade kapitalet, nämnaren, kan också mätas. Först finns det kapital som investeras i prototypen. Detta är inte bara fast konstant kapital (datorer, lokaler, anläggningar, chipsgjuterier, monteringsanläggningar etc.). Det cirkulerar också konstant kapital (råvaror) och rörligt kapital, löner, som går från mycket högt (för högt kvalificerade utvecklare) till låga. Sedan finns det kostnader för administration, förhandsreklam och andra marknadsföringskostnader. Sedan finns det ytterligare kapital som investerats i reproduktionen av kopiorna av prototypen. I verkligheten kan det totala värdet på kunskapsvaran vara högt, inte noll. Enhetsvärdet ges sedan av det totala värdet dividerat med antalet kopior som gjorts. Det är direkt proportionellt mot det totala värdet och omvänt proportionellt till mängden kopior. Värdet av att reproducera sådana kunskapsvaror går inte mot noll eftersom det alltid finns replikeringskostnader för kunskapsvaran vid leverans till användaren.


Återigen är reproduktionen av en kunskapsvara inte annorlunda än reproduktionen av ett nytt läkemedel hos ett farmaceutiskt företag. Inbyggt i läkemedlets pris är den initiala kostnaden för att anställa mental arbetskraft, testa läkemedlet för människor osv, produktion av piller, vätskor plus all utrustning för att administrera detta och så vidare. Visst kan enhetskostnaden för produktionen av varje ny piller falla till ett mycket lågt värde, men det betyder inte att det totala värdet och enhetsvärdet har sjunkit till noll.


Sammanfattningsvis är kunskap materiell (även om den är ogripbar) och om kunskapsvaror produceras under förhållanden med kapitalistisk produktion, dvs genom att använda mentalt arbete och sälja idén, formeln, programmet, musiken etc. på marknaden, kan värde skapas av mental arbetskraft. Värdet kommer då från utnyttjande av produktivt arbete, enligt Marxs värdelag. Det finns inget behov att åberopa konceptet med ränteutvinning för att förklara vinsten för läkemedelsföretag eller Google. Den så kallade "räntefieringen" av moderna kapitalistiska ekonomier som nu är så populär som en modifiering eller en ersättning av Marx värdelag stöds inte av kunskapsvaruproduktion.


Inga kommentarer: