söndag 21 februari 2016

Med Marx i skogen

Här är ett citat från Marx' Kapitalet II, trettonde kapitlet, i Ivan Bohmans översättning från 1971. Det börjar med att Marx citerar en skriftställare i jordbruksekonomi vid namn Kirchhof:
"Virkesproduktionen skiljer sig från huvuddelen av den övriga produktionen väsentligen därigenom, att naturkraften här verkar självständigt, och att den naturliga förnyelsen inte kräver några insatser av arbete och kapital. T. o. m. när skogarna förnyas genom sådd och plantering, erfordras f. ö. en ringa mängd människo- och kapitalkraft vid sidan av naturkrafternas verkan. Dessutom kan skog växa och trivas även på magra jordar, där det inte lönar sig att odla spannmål. Men ett lönsamt skogsbruk kräver å andra sidan betydligt större arealer än spannmålsodlingen, ty inget rationellt, vetenskapligt bedrivet skogsbruk är möjligt på små skiften, där biprodukterna i regel går till spillo och en effektiv skogsvård är svår att genomföra. Dessutom är produktionsprocessen bunden till så långa tidsperioder, att den spränger gränserna för ett privatföretags affärsmässiga planläggning, som ibland t. o. m. går utöver tiden för ett människoliv. Det kapital, som utlagts för markförvärvet,"
(vid samhällelig produktion bortfaller detta kapitalutlägg, och där gäller frågan endast, hur mycket mark man kan disponera för skogsbruk i stället för att använda den för spannmålsodling och som betesmark)
"ger nämligen återbäring först efter mycket lång tid, och omslagstiden är för vissa trädslag ända upp till 150 år. Dessutom erfordras för ett effektivt skogsbruk ett levande trädbestånd, som omfattar 10-40 gånger så många som den årliga avverkningen. Ingen kan därför bedriva regelbundet skogsbruk, som inte äger en betydande skogsareal och dessutom har andra intäkter till sitt förfogande." (Kirchhof: a. a. s.58.)
Den långa produktionstiden (som består av arbetstid i relativt ringa omfattning) med därav följande långa omslagstid medför, att skogsbruket är olämpligt som kapitalistiskt privatföretag, och detta gäller i lika hög grad, om ett bolag träder i stället för den enskilde kapitalisten. Kulturens och industrins utveckling överhuvud har i alla tider åstadkommit en så intensiv skogsskövling, att alla åtgärder, som företagits till skogarnas skydd, i jämförelse därmed ter sig ytterst obetydliga.
Det centrala här är att Marx pekar på att vissa typer av ekonomisk verksamhet inte passar för kapitalistisk produktion. Träd växer inte så fort om de får utvecklas i naturlig takt, men kapitalisten (vare sig det är en enskild person eller bolag) skriker hela tiden efter vinst. Och det bådar för otrevliga konsekvenser när det naturliga förloppet ställs åt sidan. Notera att Marx pekar på en generell tendens, "kulturens och industrins utveckling", och därmed är det inte bara det kapitalistiska skogs(miss)bruket som får sig en känga. Den klassiskt skolade Marx bör ha känt till den förödelse som drabbade skogarna runt Medelhavet i antiken och ännu tidigare.

Den här bilden är nästan tio år gammal. Förhoppningsvis sätter ingen yxan i den här tallen, särskilt som den råkar stå i en nationalpark. När den faller så bör det vara för väder och vind, inte på grund av mänsklig girighet och dumhet.


Inga kommentarer: