tisdag 30 augusti 2016

Språkövning - samma mening på fem språk. Några orsaker till kris.

Det här inlägget börjas med en femfaldig språkövning.

Norska (det är väl bokmål i det här exemplet):

De borgerlige produksjons- og kommunikasjonsforholda, de borgerlige eiendomsforholda, det moderne borgerlige samfunnet som har tryllet fram så veldige produksjons- og kommunikasjonsmidler, ligner på trollmannen som ikke lenger klarer å beherske de underjordiske makter han har manet fram.

Det här språket bör du kunna ta direkt, annars är det skandal!:

De borgerliga produktions- och samfärdsförhållandena, de borgerliga egendomsförhållandena, det moderna borgerliga samhället, som framtrollat så väldiga produktions- och samfärdsmedel, liknar häxmästaren, som inte längre förmår behärska de underjordiska makter, som han frambesvurit. 
Originalcitatet ser ut så här. Om du är riktigt på bettet kan du ju försöka jämföra med de andra språken och fundera på om översättningarna är bra:

Die bürgerlichen Produktions- und Verkehrsverhältnisse, die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse, die moderne bürgerliche Gesellschaft, die so gewaltige Produktions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht dem Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor.
Och till sist, som bonus, en spansk version:
Las condiciones de producción y de cambio de la burguesía, el régimen burgués de la propiedad, la moderna sociedad burguesa, que ha sabido hacer brotar como por encanto tan fabulosos medios de producción y de transporte, recuerda al brujo impotente para dominar los espíritus subterráneos que conjuró. 

Det handlar givetvis om en mening ur herrar Marx och Engels (eller rättare: doktor Marx och herr Engels) berömda skrift Kommunistiska manifestet. Vad som understryks här, är att kapitalismen växer till ett monstrum som inte kan behärska sina egna krafter. Det uppstår krascher, den ena efter den andra, omväxlande med perioder av gränslös lycka. Nu är vi inne i en sådan kraschperiod. Den började 2008 och håller fortfarande på. För att tala nyspråk så "levererar" kapitalismen inte längre. Dess spekulativa överbyggnad lever gott, men den produktiva basen hackar sig fram. Och det verkar den fortsätta med.

En sovjetisk affisch från 1932. Då var det också en riktigt otäck kris i den kapitalistiska världen. Fartyget Kapitalism brinner och sjunker, och det är bäst att hoppa i sjön! Hittade bilden på det trevliga Twitter-flöder Soviet visuals.


Krisens orsaker, och orsaken till att den inte släpper, kan vara flerfaldiga. Den här listan är nog inte komplett. Samtidigt överlappar en del förklaringar varandra.
  • En tänkbar orsak är underkonsumtion, alltså att stora grupper konsumenter står och stampar med stagnerande eller till och med fallande realinkomster. 
  • En annan orsak är att det saknas tillfällen för produktiva investeringar. Därmed ligger företagen på sitt kapital, alternativt använder det till icke-produktiv spekulation. 
  • Den allmänna vinstnivån kan vara sjunkande, vilket minskar företagens vilja att investera.
  • Ytterligare en förklaring kan vara att den senaste tekniska revolutionen inte är lika ekonomiskt drivande som tidigare tekniska genombrott. 
  • Att vissa länder driver en ekonomisk politik som går ut på att bekämpa krisen genom neddragningar i ekonomin hjälper knappast, det är väl som att bekämpa blodbrist med åderlåtning. 
  • Offentliga investeringar hålls tillbaka av ideologiska skäl. 
  • Privatiseringar som försämrar och fördyrar offentliga tjänster, som infrastruktur.
  • En del grupper som skulle kunna konsumera gör det kanske inte så mycket eftersom man är nöjd med det man har. Detta fenomen begrips till och med i den neoklassiska nationalekonomin, med teorier om avtagande gränsnytta av ytterligare konsumtion. 
  • Besläktat med detta är att befolkningen åldras i en del länder, och äldre hushåll har inte så stora behov av rejäla grundinvesteringar för att komma igång. 
  • Tidigare kunde ekonomierna göra snabba framsteg genom att folk flyttade från låg- till högproduktiva näringsgrenar, ofta från jordbruk till industri (detta skedde i Sverige). I viss mån finns sådana möjligheter kvar, men att den aktuella invandringsströmmen till Europa skulle få sådana resultat är mindre troligt. Den mer eller mindre manuella industrin är i stor utsträckning borta, och invandrarna har ofta inte tillräcklig utbildning för de nyare högkvalificerade arbetena.

Jag tror man får se en kombination av olika förhållanden i olika länder för att finna en uppsättning rimliga förklaringar, inte en förklaring som täcker hela fältet. Men om vi ser tillbaka mot Marx & Engels 1848 så kan vi säga att de stora förändringar och motsättningar som pågår nu, och som kapitalismen trollat fram, är av sådan storlek att det kapitalistiska systemet har svårt att hantera dem. För att citera Marx, av årgång 1859:

På ett visst stadium av sin utveckling råkar samhällets materiella produktivkrafter i motsättning till de rådande produktionsförhållandena, eller, vad som bara är ett juridiskt uttryck för detta, med de egendomsförhållanden, inom vilka dessa produktivkrafter hittills rört sig. Från att ha varit utvecklingsformer för produktivkrafterna förvandlas dessa förhållanden till fjättrar för desamma. Då inträder en period av social revolution. Med förändrandet av den ekonomiska grundvalen genomgår hela den oerhörda överbyggnaden en mer eller mindre snabb omvälvning.
När Musse Pigg var "trollkarlens lärling" fixade det sig till slut och katastrofen undveks. Men när horder av kapitalister lärt sig några trix men inte förstår deras långsiktiga resultat, då kan slutet bli något betydligt tråkigare.

 Bildresultat för trollkarlens lärling

Inga kommentarer: