onsdag 14 mars 2018

Gamla riksdagsprotokoll på nätet

Hur såg protokollet ut när Gustaf Eriksson av vasa-ätten valdes till Sveriges konung? Jo, så här:

Anno etc. MDXXIII sabbato infra octavas corporis Christi, que fuit sexta die junii, vort högmectigh herre her Göstaff Ericson samfellige af menighe rigesens rädt i Sverige oc almogenom effter Sveriges lagh kest oc korat kungh til Sveriges riche, Gudi til lof, heder oc ära oc allom andeligom oc verdzligom i Sverige til nytto, gangn, beskerm oc longliget bestandt amen.

Och varifrån har jag fått det? Jo, det är så att nu kan vi titta på digitaliserat riksdagstryck från 1521 till 1970 på den här adressen. Databasen omfattar alltså den gamla ståndsriksdagen samt tvåkammarriksdagen. Detta måste vara en guldgruva för forskare som nu inte behöver släpa sig till ett bibliotek och bläddra i gamla luntor för att hitta intressanta saker!

I Riksdagens ansvarsområde samlas stort och smått - men kanske inte så smått för de som är berörda. Jag hugger slumpvis ett citat som är 200 år yngre än det ovanstående. Nu är det alltså 1723, och prästeståndets förhandlingar i Riksdagen:

12. Uplästes af commerciedeputations memorial dat. d. [...] Julii sidstl. thet, som theruti fans angå manufacturisters af främmande religioner indragande i riket med wilkor til fri och obehindrad religionsöfning; warandes uti samma memorial andre ährender om marmorbergwärk samt taak- och murtegelbrännerijer äfwen införde. Häruppå skedde sedermera, at h:r biskopen Linnerius underskref alla 4 exemplaren af thetta memorial med sådant reservato, som förberördt är, och wille i öfrigit ståndet wara omtänckt at med thet första til the andra stånden ingifwa, hwad sakens wigt och beskaffenhet fordrar.

Inga kommentarer: