söndag 25 september 2011

August citerar en ekonom

Förr var det ordning på nationalekonomin, inte bara en massa struntprat och obegripliga matematiska formler som mest syftar till att dölja att verksamheten är rent bedräglig. Tack vare August Strindbergs ansträngningar att skriva Sveriges kulturhistoria kan jag här citera ett av hans citat från den svenske 1800-talsekonomen. Agardhs skrifter. (Jo, Agardh var biskop och botaniker också, folk var mångsidiga på den tiden!)

Detta är alltså inte Strindberg, utan ett porträtt av  Carl Adolh Agardh från 1853


När jag tittar i Jonungs och Ståhlbergs Ekonomporträtt. Svenska ekonomer under 300 år (utgiven 1990) kan det konstateras att Agardh ännu anses läsvärd på grund av vissa frågor han behandlar! Dock kanske inte vad som följer just här.

»De råämnen», säger han [Agardh], »Sverige huvudsakligen har att
framdraga från naturens sköte, äro säd, trävaror och metaller.
De två senare finnas där i större förråd än i något annat land,
Och vad sädesproduktionen angår, så kan den, när alla odlings-
bara trakter blivit tagna i bruk, uppdrivas till lika höjd som
Danmark. Sverige kan således, medelst frambringandet av
dessa tre råämnen, skaffa sysselsättning åt en vida större folk-
mängd än om det skulle använda det däruti liggande kapitalet
till fabriker. Dessa tre produkter utgöra tillsammans icke blott
människosläktets viktigaste nödvändighetsvaror, utan även
villkoret för all civilisation. Utan säd, utan järn och utan byggnadsvirke,
skulle varje folk förfalla till det vilda naturtillståndet.

Norden har säd och södern har druvor. Södra Europa har
olivskogar med små stammar och gråa kronor, förbrända i so-
len; lombardpopplar med hopträngda grenar, som giva ingen
skugga, endast liknande solvisare på slättens tavla. Sverige har
sina evigt grönskande tall- och granskogar; och då södern för-
vekligas i vällukterna av sina orangelundar, vandrar nordbon
under valven av sina bok- och ekskogar, fördjupad i allvarliga
tankar eller hänförd av naturens skönhet. Överallt i södern
förjagas man om sommaren från de heta fälten in i husen.
Överallt i norden drives man från husen ut i den fria naturen.

När Amerika, Indien och Australien hava gruvor av silver
och guld och diamanter, bryter Sverige järn, den ädlaste av
alla metaller, ur sina gruvor, och den bästa kopparn i Europa.
Det arbete, som dessa råämnens frambringande fordrar,
måste ske genom människokraft. Det arbete, som fabrikationen
fordrar, måste ske huvudsakligast genom maskiner.

Det förra arbetet, eller det som råämnenas frambringande
kräver, är ett tungt och mödosamt, men tillika ett fritt arbete.
Arbetaren är därvid herre över sina rörelser; han kan stanna
när han behagar, han kan arbeta fort eller sakta efter behag,
han kan därvid samtala med sina kamrater, han kan tänka på
sin familj eller sina vänner, utan att detta hindrar hans arbete.

Kortligen, arbetaren i norden förlorar vid sitt arbete icke friheten
i sina rörelser, icke friheten i sina tankar, icke friheten i
sina känslor. Arbetet prövar hans krafter till det yttersta, men
det stärker dem; och då han gått ifrån sitt arbete är han, efter
slutad sömn, den följande dagen starkare än förut. Hans muskler
växa ut, hans bröst vidgar sig, hans kinder blomstra och
hans öga tager småningom överallt i norden himlens färg.

Under det männernas arbete i norden sålunda utföres i den
fria naturen, sommar och vinter, sysselsättas kvinnorna hemma
i stugan, icke vid ett vidhängande arbete, utan vid ett
oupphörligt omväxlande vid bestyret av ett hushåll, alltid åtföljt
av åtankan om personer, som äro kära för hjärtat och åt
vilkas trevnad hela detta sysslande är egentligen ägnat.

Om aftonen äro alla hushållets ledamöter samlade och förenade
uti stilla och vänliga känslor och under samtal, varuti
man vid den gnistrande brasan meddelar varandra de viktiga
händelser, som under frånvaron träffat vardera av husets ledamöter.

Se där det allmänna folkets eller arbetarens liv i norden.
Huru förbyter sig icke detta upplyftande skådespel av ett strävsamt
och arbetsamt folk, då vi flytta oss till de västra, industriella
länderna.

Där finna vi arbetarne i massa inneslutne inom fyra väggar,
halvklädda i kvav och förskämd luft, i dunster uppstigande
från de kokta, jäsande råämnena, eller under det dövande
slamret av maskinernas gnisslande och rasslande gång, utan
andra föremål att betrakta än de fuktiga väggarne och den
eviga, taktmässiga, våldsamma och oemotståndliga rörelsen av
maskinernas armar, som lyfta och sänka sig eller gå till höger
och vänster i en oföränderlig likhet.»
Särskilt förtjust är jag i Agardhs tilltvålande av skrälingarna nedåt Valland: "...  då södern förvekligas i vällukterna av sina orangelundar, vandrar nordbon under valven av sina bok- och ekskogar, fördjupad i allvarliga tankar eller hänförd av naturens skönhet." - Där satt den! Skulle dagens ömkliga nationalekonomer kunna göra en så skarpsinnig observation! Och jag tror att det som Agardh skrev hade viss påverkan på Strindbergs egna ekonomiska uppfattningar senare.

Om du känner för att läsa en annan lång och roande uppgörelse med modern nationalekonomi på engelska kan jag rekommendera det här aktstycket. Undrar om de officiellt godkända ekonomerna förstår vilka driftkuckun de blivit?

Citatet kommer från Samlade verk band 10, Svenska folket II, sid. 363-365.

Föregående i denna August-serie finns här.

6 kommentarer:

Kerstin sa...

Det är nog OK att vara driftkuku om man betalas tillräckligt väl för att vara det - och det gör de fortfarande.
Jag skulle gärna vara driftkuku för någon miljon om året bara.

Björn Nilsson sa...

Man kan vara avställd generaldirektör också, det verkar vara givande och inte alltför ansträngande!

Kerstin sa...

Fast jag är ju pensionär så jag har numer inte en chans att bli generaldirektör. Men driftkuku kan nog bli även efter 67.

Björn Nilsson sa...

En del av de där mänskorna verkar inte ha så mycket att göra. Kan det inte vara lämpligt för Fas3?

Och att roa människor, det kan man ju göra vare sig man är pensionerad eller inte!

Jan Wiklund sa...

Här är ett till elakt citat om ekonomer:

"Professor Victor Norman beskriver dagens standardteori på ett träffande vis när han säger ”något av det fina med ekonomiämnet är att det bara är ett sätt att tänka på, faktiskt vetande finns inte”. I denna värld kommer verkligheten och faktiskt vetande ibland in som störande element. Redan den engelska ekonomen David Ricardo, vars bok från 1817 är standardteorins far både på höger- och vänstersidan, ska ha sagt till en vän som menade att hans teorier inte stämde med fakta att ”det är värst för fakta”. Form prioriteras alltså före relevans. Detta gör att dagens standardekonomiämne blir en abstraktion från verkligheten på samma sätt som ett schackspel är en abstraktion av en krigssituation. Och som konflikten i Irak inte löses genom att hänvisa till regler från schackspel löses inte heller världens fattigdomsproblem genom att hänvisa till en teori som inte innehåller faktiskt vetande. Skillnaden är att schackspelaren vet detta, medan alltför många ekonomer inte gör det.
(Erik Reinert: Global ekonomi, min översättning)

Snart kommer det väl att bildas socialpolitiska kommittéer som funderar över hur man ska skydda ekonomerna från all mobbning.

Björn Nilsson sa...

Röd clown-näsa kanske borde föreskrivas som ämbetsmärke för neoklassiska ekonomer?

Det är klart att man kan driva med dem, men samtidigt är det tragiskt och tecken på ett sjukt samhälle att de ännu tas på allvar på sina håll och kan fortsätta sprida sin smörja.