söndag 4 april 2010

En artikel av Mariátegui – för första gången på svenska


José Carlos Mariátegui, 1894-1930

Från bloggkollegan Röda Verb har jag fått en artikel av den framstående peruanske socialisten och kommunisten José Carlos Mariátegui. Översättarna säger:
Vi är inte professionella översättare och vi är inte akademiker eller intellektuella, men vi har vågat oss på att göra en översättning av en artikel, av José Carlos Mariátegui, som oss veterligen aldrig tidigare översatts till svenska. Vår översättning är inte perfekt men vi hoppas att den låter en svenskspråkig publik bekanta sig med Mariáteguis tankar, i detta fall om ”frågan om eliterna”. Vår avsikt är att under året publicera andra översättningar av artiklar av Mariátegui och vi hoppas det kan vara ett litet bidrag till vänsterdebatten här i landet. Nedan Mariáteguis artikel.

Min egen bekantskap med Mariátegui är begränsad, den enda skrift med texter av honom som jag läst finns behandlad av mig här. Jag tyckte han var bra och höll en hög nivå, helt enkelt. Här är artikeln:


Frågan om eliter*
De är inte få de författare i Väst som reducerar den europeiska demokratins kris till en fråga om eliterna. Fullproppade med intellektuell vidskepelse och en överdriven uppfattning om sin egen klarsynthet och osjälviskhet ifrågasätter dessa författare inte förekomsten av sådana eliter, vilka de i allmänhet förstår och definierar som en aristokrati av tänkare och filosofer.

Problemet ligger i det att dessa varken regerar eller leder folket. Makten ligger i händerna på rutinerade och skeptiska politiker som styrs av en mäktig plutokrati. Staten lyder under en finansoligarkis ambitiösa och egennyttiga avsikter, som genom de stora tidningarna kontrollerar den allmänna opinionen. Ansvaret för detta besvär tillskrivs av dess melankoliska kritiker den kvantitativa demokratin, den parlamentariska medelmåttigheten etc. Men, alla dessa intellektuella, med mer eller mindre eftertänksamhet, utgår från en konservativ fördom som ogiltiggör alla deras, till synes oegennyttiga, spekulationer. Alla ser med skräck, som de försöker dölja bakom retorik, på socialismen, revolutionen, proletariatet. De är inte kapabla att uppfatta - endast på grund av rent och vulgärt konservativt motstånd - Europas omorganisation och civilisationens försvar, på något annat sätt än inom borgerliga ramar.

Denna begränsning, som är deras drama, tillåter dem inte att ta itu med det föreliggande problemet med eliterna i dess helhet. Den tillåter dem inte att granska om de nya eliterna inte mognar utanför borgerligheten och, i varje fall, mot borgerligheten; om de nuvarande synliga, borgerliga, eliterna representeras av dessa bankernas och industrins baroner och dessa politiker av tvetydig parlamentarisk tradition, som beskrivs så vidskepligt.

Det är logiskt att anta att kapitalismen ställer sina bästa styrkor mot proletariatet. Om den inte försvarar sig med bättre utvalda styrkor, med mer övertygade och upphöjda män, är det med all säkerhet för att den inte har sådana. Fallet med den franska regeringen är, för den som förstår att fatta det, nog för att skingra alla missförstånd. Sedan två år styrs Frankrike av ett kabinett av tidigare statsministrar, som leds av en som Albert Thibaudet har bland sina "andens prinsar" och som bourgeoisien ser som en man ur eliten, en demokratins aristokrat**. Bland de ministrar som omger honom finns Herriot, bildad humanist, uppriktig demokrat, ärlig idealist, och Briand, en av det nutida Frankrikes mest bevisat begåvade parlamentariker. Detta kabinett med så mycket politisk myndighet, som består av kompetenta och erfarna män, är dock inte mindre än de föregående underordnad industrins och finansens intressen. Till exempel, en kampanj i pressen kan föra det, mot dess avsikt till gränsen till en brytning med Ryssland. Ett den intellektuella elitens ministerium, skulle det bättre tåla trycket från de kapitalistiska intressena? Än otroligare vore en stat och en kapitalism andligt reglerad från tre eller fyra strama professorers pulpeter.

De verkliga intellektuella eliterna verkar i historien genom att revolutionera en epoks medvetande. Ordet måste bli till kött och blod. Idéernas historiska värde mätes efter deras principiella makt eller hur de driver fram handlingar. Här finns något som demokratins otröstbara kritiker helt verkar ha glömt.
Det är absurt att tala om ett eliternas drama. En elit som befinner sig i ett beklagligt tillstånd, slutar på grund av detta förhållande i sig själv att vara en elit. För historien existerar inte eliter som blivit övervunna.

Av uppenbara skäl har kapitalismens elit under den senare tiden huvudsakligen bestått av företagsledare, stora köpmän, industrialister och finansmän.

Har inte borgarklassen under denna period haft en politisk och intellektuell elit? Utan tvekan har den haft det. Det är bara det att allt eftersom dess principers och andes förfall har tillspetsats, har denna elits verkat vara ägnad att förse socialismen med intellektuella och politiker. Det faktum att många av det borgerliga Europas största statsmän - Briand, Millerand, Mussolini, Masaryk, Pilsudski, Vandervelde, etc. kommer från socialismen beror på den andliga attraktionskraft som socialismen utövar på män med den största politiska känsligheten hos små- och mellanbourgeoisin. I de länder där det kapitalistiska fenomenet inte har nått sin fulla materiella och moraliska utveckling, har de flesta av dessa män känt sig oemotståndligt sporrade att träda in i de socialistiska leden, där de varit medlemmar åtminstone tillfälligt.

Den elit som är sin makt skyldig ett privilegium som den inte själv av egen kraft har erövrat är inte en verklig elit. Reaktionens ideologer, som tar mod till sig mer från proletariatets nederlag än från bourgeoisiens seger i Västeuropa, har i beredskap någon militär eller caudillo som kan installera sin diktatur. De reserverar för sig själva rollen av dennes rådgivare. Detta diskvalificerar dem tillräckligt från att kunna sägas vara elitens män, en titel som skulle vara mer legitim titel för den "utvalde" som, av en slump, så småningom reser dem till makten under sitt styre.

Det som denna typ av kritik saknar är inte, på grund av alla dessa påpekanden, en elit i allmänhet, överlägsen och inte främmande för klasskriget, utan en stark borgerlig elit. Och än mer exakt och logiskt, på detta plan, blir attityden hos de som Lucien Romier och René Johannet som arbetar för att härda den ideologiskt andliga fjädringen för en stor kapitalistisk offensiv, utan att oroa sig alltför mycket om intelligensens och andens krav.

Romier som förespråkar återställande av en doktrin av ordning och auktoritet, manövrerar med försiktigheten och reservationerna hos en politiker. Johannet, som lägger fram frågan om eliten i öppet borgerligt reaktionära termer, resonerar med ideologens omedgörlighet och dogmatism. Men de båda sammanstrålar i sina ansträngningar för att återuppliva och excitera borgerlighetens instinkt och klasstolthet. Därför - som noteras av Julien Benda - borgaren, uttråkad av flera generationers ironier och gliringar, hade förlorat denna stolthet till den grad att han använde, för att få förlåtelse för och för att glömma sin egen borgerlighet, alla sorters kärleksförklaringar för proletariatet. "Idag - säger Benda - är det tillräckligt att tänka på den italienska fascismen, på ett visst hyllande av den Franske Borgaren, såväl som så många andra uttryck i samma mening, för att se att borgarklassen blir fullt medveten om sina specifika egenintressen, som proklameras och vördas som sådana, och de anses förbundna med artens högsta intressen, den förhärligar sig genom att tillbe dem och resa dem mot de egenintressen som vill dess undergång".

Men, såväl Romier som Johannet måste oundgängligen identifiera civilisationens öde med kapitalismens dito. Fastän Romier, som i sin uppräkning av olika typer av eliter, inte glömmer arbetaren, verkmästaren eller fackföreningschefen, som höjer sig till denna rang, är det uppenbart att han anser frågan om eliten som ett internt och särskilt problem för borgarklassen. För Romier och Johannet, skulle den proletära revolutionen innebära pöbelns, hordens, antalets herravälde och därmed förnekandet av varje elit.

Ingen av dessa kritiker, faller det nämligen in, naturligtvis, att beakta att en revolution alltid är en elits verk, ett lags, av en falang av heroiska och överlägsna män; de tänker inte på att frågan om eliten, följaktligen, existerar som ett internt problem för proletariatet, med den skillnaden att det i sin kamp, i sitt uppstigande, härdar och formar, inom en mystisk och passionerad miljö och med den suggestiva kraften hos levande myter, sina ledande kadrer. Historiskt sett är det mycket mer troligt att det kreativa geniet kommer att komma fram ur socialismens läger än ur kapitalismens, framförallt i de länder där kapitalismen, inte bara som andligt faktum, utan även som materiellt faktum, verkar vara avslutad. (Avslutad, trots att den bevara den politiska makten, därför att dess möjlighet till ekonomisk tillväxt har kommit till sin gräns).

Ingen seriös och ärlig kritik kan förminska något rörande elitkvaliteten hos den ryska revolutionens män. En ortodox borgare, senator De Monzie, har erkänt den till fullo. "Den interna disciplinen är så hård - skriver de Monzie - de tillämpade åtgärderna så våldsamma, att det verkligen inte finns någon bolsjevistisk aristokrati, det vill säga en elit som konsoliderats i det att den besitter privilegier. Och ändå finns det en elit. Detta är obestridligt. De uppmärksamma resenärer som besökt Ryssland efter revolutionen, lovprisar kvaliteten på dessa improviserade statsmän, vars mission just var att improvisera fram en stat. Autodidakter som utbildats under den långa exilen, av socialistkongressernas erfarenhet, av att möta intriger och kosmopolitismens bitterheter, har trätt fram i ett slag, inte individuellt utan kollektivt". De Monzie erkänner att han förbannar dem, "men inte utan att beundra dem". För sin del har Duhamel i Sovjetregeringen funnit den första ryska aristokraten, som enligt honom är Lunacharsky.

Den socialistiska offensivens misslyckande i Italien och Tyskland berodde till stor del på bristen på en solid revolutionär elit. Den italienska socialismens ledande kader var inte revolutionärer utan reformister, precis som den tyska socialdemokratin. Den kommunistiska kärnan bestod av unga figurer, utan större inflyttande över massorna. För revolutionen var antalet, massorna, redo; ännu var kvaliteten inte redo.

De nya eliterna kommer att komma från det håll ifrån vilket de konservativa intellektuella, vare sig de är bekännande sådana eller inte, inte önskar att de ska komma. Morgondagens Europas Napoleon, som kommer att genomtvinga den nya sociala koden, kommer att trädda fram ur socialismens led. Därför är det framtidens uppgift att förverkliga eller bättre bevisa denna formel: Revolution - Aristokrati.

NOTER:
* Publicerad i Variedades: Lima, 7 januari 1928.

** Hänvisning till den nationella samlingsregering som organiserades av Raymond Poincaré för att möta den svår finanskris som då hotade Frankrike. Den tillträdde i juli 1926, och redan i november 1928 ersattes den av en ny ministerkombination under samme Poincaré. Denne hade redan lett tre regeringar, åren före, och bredvid honom fanns: Arístides Briand, utrikesminister, som hade lett tio ministerier tills dess dato; Paul Painlevé, krigsminister, som tidigare hade lett tre ministerier; Eduardo Herriot, minister för den offentliga bildningen, som under sin karriär varit minister för två olika ministerier; och G. Leygues, marinminister, som organiserade det kabinett som regerade från september 1920 till januari 1921. Där fanns även: André Tardieu, minister för offentliga arbeten, som senare ledde tre olika kabinett; Albert Sarraut, inrikesminister, som senare var ansvarig för två olika ministerkombinationer. De övriga medlemmarna i den nationella samlingsregeringen var: Louis Barthou, vice-premiärminister och justitieminister; André Falliéres, arbetsminister; Bokanouski, Marin, Perrier y Queuille, ministrar för handel, pensioner, kolonier och jordbruk, respektive.

6 kommentarer:

Lena Källman sa...

Jag känner mig kluven inför elitens roll i en revolution. Å ena sidan vill jag ha en folklig direktdemokrati, å andra sidan förstår jag att det finns ett behov av att ett "avantgarde" gör före. Nackdelen kan då bli att avståndet mellan eliten och folket blir stort.

Jan Wiklund sa...

Det som är farligt är när folk börjar uppfatta sig själva som elit. Det kommer alltid att behövas politiska aktivister, som ägnar mycket av sin tid åt politiskt organiserande - men när dessa börjar uppfatta det som om de har nån sorts rätt till makt är vi illa ute.

Jan Wiklund sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Björn Nilsson sa...

Vi kan väl säga att eliter i alla fall inte bör vara självutnämnda, och att de bör ha en rejält självkritisk inställning till vad de håller på med, och respekt för andra människor.

Jan, vart tog ditt gästinlägg vägen?

Jan Wiklund sa...

????

Björn Nilsson sa...

Jan, skriv en rad till bjornbrum@telia.com så kanske vi kan utreda raden av frågetecken lite närmare!