fredag 3 maj 2013

Wigforss nr 5, Wigge och Manifestet

Kan du tänka dig att en ledande socialdemokrat idag skriver och publicerar något i den här stilen om den marxistiska teorin och om  ...:

... hur förunderligt riktigt väsentliga drag i den kommande samhällsutvecklingen förtecknades i det 100 år gamla Kommunistiska Manifestet.
Idag blir ju borgerliga ledarskribenter och liknande figurer hysteriska för i stort sett ingenting. Skulle någon i socialdemokraternas partistyrelse nu hylla Manifestet blev det väl kollektiv hjärnblödning i borgarmedia. Citatet kommer från Wigforss' Socialism i vår tid, sid. 108, utgiven 1952. Han var nog inte unik för socialdemokratin för sextio år sedan. Det fanns andra som också använde Manifestet i argumenteringen, som socialministern Möller.

(Vid närmare eftertanke: har ju en bloggpost där jag berättar att en SSU-klubb här på Söder studerade Manifestet för några år sedan. Undrar hur det gick med det.)

Det här kommer från min uppsats om tjänstemän och klass, sid. 19:

För Sveriges del var det enligt Ahrne 1930-talet som klassmässigt mest påminde om Marx' och Engels’ ursprungliga teorier. Sedan kom en utveckling där bland annat bönder och småföretagare ersattes av "teoretiskt svårare" tjänstemannaskikt. Ahrne drar slutsatsen att "…i grova drag stämmer förutsägelserna [i Manifestet] ganska väl" och "… i stort sett och i det långa loppet kan [man] ge Marx rätt".1 Samhället har varit förvånansvärt statiskt. Enligt uppgifter från Therborn (som Ahrne hänvisar till) minskade arbetarklassen från 56 till 53 procent av den förvärvsarbetande befolkningen mellan 1930 och 1975. Under samma tid ökade det som Therborn kallar mellanskikten från 11 till 37 procent av de förvärvsarbetande.2 Mellanskikten innehåller industritjänstemän, och han måste använda begreppet ”proletariserade mellanskikt” för att precisera sig.3
Noterna 1, 2 och 3 hänvisar till följande böcker där sociologerna Göran Ahrne och Göran Therborn medverkar:

Ahrne, Göran & Ekerwald, Hedwig & Leiulfsrud, Håkan (1995) Klassamhällets förändring (4:e rev. upplagan), Arkiv förlag, Lund.

Therborn, Göran (1981) Klasstrukturen i Sverige 1930-1980. Zenit. Lund.

Det tidiga femtiotalet, när Wigge skrev sin bok, bör inte ha varit alltför olikt 1930-talet, även om nedläggningen av småjordbruken redan var i full gång och gruppen kontorsanställda ökade raskt. Och vad det gäller utvecklingen idag, med en kapitalistklass som försöker stuva om samhället helt enligt egna önskemål, tycker jag att Manifestet stämmer bra. Det kanske stämmer ännu bättre än för säg femtio år sedan? Ökande och permanentad arbetslöshet, en så kallade medelklass som blir allt hårdare pressad och måste välja vem den skall förena sig med - det passar väl in i modellen som Marx ritade upp,

Föregående inlägg i denna Wigforss-serie finns här.

Inga kommentarer: