söndag 28 april 2013

Wigforss nr 3

Här är några citat från romanen Krig med räknesticka av Elsa Appelquist, utgiven 1949. Jag använde dem som tidsmarkörer till en uppsats jag skrev om arbetskraftsbristen strax efter Andra världskriget:

Jag har gjort en upptäckt, förstår ni. Man kan lämna Antonsson & Co utan att därför hela ens värld störtar ihop. Hör ni det, man kan få annat arbete! Det finns massor av platsannonser i tidningarna.

Arbetaren har bara sin lön att leva av, för den skull har han tålt många orättvisor i fruktan för att bli avskedad om han opponerade sig. Denna rädsla för att bli arbetslös, har arbetsgivaren sorgfälligt utnyttjat på många håll. Arbetsgivaren har missbrukat privilegiet att ensam få vara den som leder och fördelar arbetet. Det har kallats rationalisering, men det har på sina håll blivit olidliga arbetsförhållanden,

Det har vänt, så nu är det vi arbetare, som inger arbetsgivaren fruktan. På fredagarna är det inte längre vi, som står och darrar i knävecken för att det ska ligga en uppsägningslapp i lönekuvertet, det är arbetsbefälet som i stället får en känsla av obehag, om vi med bestämda steg närmar oss kontoret; vi kan ju komma med ett besked, att vi ämnar lämna arbetsplatsen. (sid. 88, 200-201).

Wigforss' bok som diskuteras i den här serien inlägg kom 1952. Det var brist på arbetskraft i en industri som gick för högvarv, och det gav arbetare och lägre tjänstemän påtryckningsmöjligheter som inte funnits tidigare. Om inte ett arbete uppskattades kunde man ofta lätt hitta ett annat. Därmed kom frågor om 'trivsel' upp på dagordningen, och personalavdelningarna började pyssla med 'human relations'.

Den australiensiske nationalekonomen Bill Mitchell har skrivit om det här (det var ett tag sedan och jag orkar inte leta rätt på exakt citat, men Mitchells blogg finns här, han skriver mycket intressant om aktuella ekonomiska frågor). Just den där friheten i att kunna få tag på arbete, inte behöver vara utkastad och nedtryckt ... det är viktigt. Det är därför som Mitchell förespråkar en ekonomisk politik där det ingår arbetsgaranti: den som vill ha arbete skall få det! (Politiken kallas chartalism eller Modern Monetary Theory, om någon undrar. Sök på taggen "MMT Modern Monetary Theory" på den här bloggen så kommer fler inlägg i ämnet upp.)

Vad tänkte nu gamle Wigge om detta 1952?

Osäkerhet om arbete och inkomst, otrygghet i tillvaron var lönearbetarens lott, och den syntes ofrånkomlig i ett näringsliv byggt på den enskilda företagsamhetens frihet ... [obs. att W. skriver 'lönearbetarens', inte 'löntagarens'.]

Det ekonomiska livet var i viss mån också en form av krig, och ambulansen fanns för att ta vård om de sårade och dem som i övrigt inte orkade följa med. Ambulansen växte steg för steg till den socialpolitik vi  nyss har sysslat med. ... [klasskamp kan ju kallas för 'en form av krig'.]

Men den som vill kan fortsätta en stund med att göra den arbetslöse till en sårad i den ekonomiska kampen, kalla understöd och försäkring ambulans och i kravet på att röja undan själva arbetslösheten se något lika revolutionerande som i tanken att komma bort från krig. [upphäva klasskamp och arbetslöshet genom att undanröja klassväldet, är det detta som avses?] 
Som en revolutionär paroll uppfattades också länge socialistiska arbetares krav på rätt till arbete. I den borgerliga världen ville man länge inte se, att det här för de egendomslösa lönearbetarna gällde något som kunde kallas en naturlig mänsklig rättighet, jämförlig med rätten att äga och fritt bruka sin egendom. (sid. 43-44.)

Tänkte Wigforss på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna? Vi kan haka på 23 och 25 paragraferna som avslutning på detta inlägg.

Artikel 23 
1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.
2. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete.
3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger honom eller henne och hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro och som vid behov kan kompletteras med andra medel för socialt skydd.
4. Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen.

Artikel 25 
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.
Föregående inlägg i denna serie, baserad på Wigforss Socialism i vår tid, hittar man här.

4 kommentarer:

Kerstin sa...

När jag föreläste på universitetet i slutet av 90-talet, berättade studenterna för mig att min ungdom hade varit hemsk, i den DDR-stat som vi levde i då. Jag spärrade upp ögonen första gången jag hörd detta och förklarade att det landet de talade om hade jag aldrig levt i samt vilka friheter vi hade som unga. Så sade jag: Och vet ni utöver all annan frihet som vi hade, så kunde vi be en odräglig chef dra på fredagen och ha ett nytt jobb på måndagen nästa vecka - det mina vänner, det var en frihet guld värd.

Det blev alltid helt tyst i salen och man såg hur det snurrade i huvudena. Det där hade de aldrig hört förr men de flesta var intelligenta nog att förstå innebörden i det jag sade. De levde ju redan då i tider med mycket hög arbetslöshet och då rädslan började sprida sig bland anställda runtom i landet.

Anonym sa...

Ja, Wigforss hänvisade i sin bok "Materialistisk historieuppfattning" till Engels. Se sid 66 i boken som utgavs på Tidens förlag, 1970. W. skriver: Ty den tiden (socialismen enl. W, min anm.)skall enligt Engels en gång komma och det i och med *samhällets övertagande av produktionsmedlen*. Om W. drivit denna linje hårdare hade han nog hamnat i arbetsläger..., vilka t.ex. Erlander (S) som civilminister administrerade under andra världskriget.
Kjell Martinsson

Björn Nilsson sa...

Suck, ja, det där tramset om "DDR-Sverige" ...

Björn Nilsson sa...

Kjell, W hade nog åtminstone hamnat i grövsta onåd! Har för mig det var något snack om att W intog obehagligt radikala ståndpunkter mot slutet av sitt liv. Erlander var bekymrad och muttrade något om att överge demokratisk socialism. Med tanke på vissa saker som hände under kriget kanske Erlander borde ha hamnat bakom galler i stället. Linderot kunde ha klämt till honom i någon debatt men gjorde inte det, antagligen för att SKP fortfarande drömde om att kommar överens med SAP.