tisdag 20 januari 2009

Sex etiska normer för verbal kommunikation

Den gamle norske filosofen Arne Naess dog nyligen och begravs idag. Låt oss hedra hans minne genom att åter studera hans sex etiska normer för verbal kommunikation:


1. Håll dig till ämnet.

2. En formulering som i en allvarlig diskussion har till syfte att återge motståndarens synpunkter, måste vara sådan att motståndaren finner återgivelsen adekvat.

3. Ett inlägg bör inte lida av flertydighet av den art att åhörarna eller läsarna blir vilseledda att tolka motståndarens uttalande på ett ofördelaktigt sätt.

4. Tillskriv inte motståndaren ståndpunkter som vederbörande inte håller med om. Argumentera inte mot fiktiva eller konstruerade motståndare.

5. En framställning bör inte göras på ett sådant sätt att åhöraren eller läsaren får en skev bild som tjänar en parts intressen på bekostnad av andras.

6. Kontext eller yttre omständigheter som inte har med saken att göra, bör hållas neutrala.

Arne Naess, Livsfilosofi, Natur och Kultur 2005, sid. 71-72.

Inga kommentarer: